קרית חינוך בני עקיבא - ישיבה - takanon
נווט למעלה
 ת​קנון

ישיבת בני עקיבא "אפיקי ארץ"

הנהגות הבית

הישיבה תחנך את תלמידיה לאהבת תורה יראת שמים עפ"י משנת תורה ועבודה תוך דגש על חינוך ערכי ונתינה לזולת.

א. מצוות שבין אדם לחברו

1. כבוד החבר – "יהי כבוד חברך חביב עלייך כשלך", לכן התנהג כראוי לכל תלמיד, גם אם הוא קטן או חלש ממך. דבר עם חבריך בנחת, בנועם בלשון נקייה, אל תיכנס לתוך דברי חברך, אל תצעק ואל תעליב אותו.

2.   דברי שלום ואמת – "מדבר שקר תרחק", "והאמת והשלום אהבו". יהיו פיך ולבך שווים. הוצא מפיך רק דברי אמת ושלום.

3.   עזרה לתלמיד – חובה קדושה היא לסייע לחבר הזקוק לעזרה כלשהי, אם בלימודים, כגון בשעורי בית, ואם בחברה, כגון במשחק, בטיול ובביקור חולים.

4.   שמירת גופו וציודו של החבר – שמור על גופו של חברך ועל רכושו כאילו הם היו שלך, חלילה לך מלהכות, לחבל בגופו או להשחית את רכושו.


ב. התנהגות דתית

1. שמירת שבת כהלכתה היא מן היסודות הגדולים בחינוכנו ומחללה צפוי להרחקה מהישיבה לצמיתות.

2. כל תלמיד יחבוש לראשו כיפה הולמת לא קטנה, לא מלוכלכת ולא קרועה, בכל שעות היום.

3. לבישת ציצית היא חלק בלתי נפרד מחייו של היהודי הדתי, וכמובן חלק מאורחות הישיבה.

4. על התספורת להיות כהלכה אסורה תגלחת מלאה, וכן פאות באורך הנכון ולפי רוח ההלכה היהודית.

5. תלמיד אשר לא יתנהג לפי אורחות הצניעות והדת הנהוגים, לא יוכל להמשיך את לימודיו בישיבה לאחר שמוצו איתו דרכי הטיפול.

6.  תלבושת אחידה חובה. תלמיד ללא תלבושת אחידה, יאלץ לחזור הביתה להחליף את תלבושתו.

7.  בגדי ספורט – בזמן שיעור חינוך גופני.

8. ניתן לבוא לישיבה במכנסי 3/4 המכונים ברמודה ובתנאי שיגיעו עד הברך.

9. תפילה –מתוך הבנת חשיבות התפילה במניין ישיבתי – יתפללו התלמידים כולם בישיבה תפילות שחרית ומנחה מתוך כבוד לבית הכנסת ולתפילה.

10.   חל איסור לעשן בכותלי הישיבה או מחוץ לה.


ג. תפילה

1.  התפילה היא אחת מהיסודות החשובים בעבודת ה'. אנו מחנכים את תלמידינו להתפלל במניין ולהגיע בזמן לתפילה.

2.               תלמיד הנעדר מן התפילה ללא הצדקה לא יורשה להיכנס ללימודים ללא אישור מחנך.

3.               התפילה מתחילה בשעה 07:40.

4.               תלמיד המאחר בצורה ניכרת –  (בהגדרה של המחנך) בתדירות גבוהה (3 פעמים בחודש) – יחשב לו הדבר כהיעדרות מהתפילה.

ד. התנהגות

"אם אין דרך ארץ אין תורה" (אבות ג')

1.               כניסה לכיתה: יש להיכנס מיד לכיתה בתחילת השיעור ולהכין את כל הציוד הדרוש, אין להמתין בחוץ עד לבוא המורה, ובודאי שאין לאחר. את הדלת יש לסגור בנחת ולא לטרוק אותה  ברעש. אם מורה לא הגיע לשיעור 7 דקות אחרי הצלצול – יגש תורן הכיתה ויודיע על כך למזכירות.

2.               שקט בכיתה: יש לשמור על שקט מוחלט בזמן השיעור, לא לפטפט ולא לשחק. יש איסור מוחלט ללעוס מסטיק, ולאכול חטיפים בעת השיעור ובכל פעילות לימודית וחברתית, במבחנים מותרת האכילה.

3.               יציאה מהכיתה: מותר לצאת במהלך השיעור רק במקרה של צורך דחוף ורק לאחר שמורה הסכים לכך.

4.               תלמיד הנזקק ללכת הביתה, יקבל אישור מהמזכירה, בלי אישור הדבר יחשב לו כהיעדרות ללא אישור.

5.               היעדרות:

א.   על כל היעדרות צפויה (עקב שמחה משפחתית, נסיעה ארוכה וכדומה) יש לתאם מראש עם המחנך ולקבל אישורו.

ב.   מחלה: תלמיד שנעדר מפאת מחלה (4 ימים ויותר), יביא אישור מהמרפאה על מועד תחילת המחלה וסיומה. בכל מקרה, על כל העדרות יש להגיע לבית הספר עם מכתב מההורים המסביר את ההיעדרות מבית הספר.

ג.    וועדה: תלמיד שנאלץ להעדר משיעור עקב פעילות באחת מוועדות ביה"ס יתאם זאת מראש עם המורה המלמד באותו השיעור.

6.               כל תנועה במסדרון בזמן השיעור בין אישית ובין כיתתית, תעשה בשקט מוחלט, ע"מ להתחשב בכיתות הלומדות.


1.               וועד כיתה: תלמידי הכיתה יבחרו וועד, אשר יזום ויארגן פעילות חברתית בתאום עם המחנך. כן יהיה הוועד שותף לקביעת סדרים ודרכי התנהגות מיוחדים בכיתה, שישלימו את תקנון התלמידים.

2.               מקום ישיבה קבוע: אין להחליף את מקום הישיבה ללא אישור המורה, גם שבכיתה מורה מקצועי או מורה ממלא מקום.

3.               ניידים (פלאפון, אורנג', סלקום וכד') - חל איסור להגיע עם מכשיר נייד לישיבה. הורה הרוצה ליצור קשר עם בנו יפנה למחנך או למזכירות. תלמיד שיהיה ברשותו נייד, הוא יוחרם, ורק לאחר שיחת הבהרה יוחזר לו, אם פעולה זו תחזור על עצמה נאלץ להשתמש באמצעי ענישה אחרים הכוללים הפסקת לימודים.

ה. השתתפות בימי עיון, באירועי הישיבה ובטקסים שונים.

1.               ימים אלו נועדים להגביר את המודעות לנושא, את החוויה הדתית הלאומית ואת השותפות בגורל עמנו. ההשתתפות בהם היא זכות וחובה יסודית, רק ר"מ הכיתה, ובהעדרו ראש הישיבה, ישקול אפשרות לשחרור.

יום זה הנו ככל יום לימודים אחר, היעדרות ללא אישור תגרור נקיטת אמצעים חמורים.

2.        כל תלמיד מצווה לשמור על דרך ארץ, על משמעת עצמית ועל התנהגות הולמת בזמן האירוע.

פגיעה בסדר הטוב היא פגיעה בכל התלמידים ובצוות האחראי לאירוע.

ו. יחסי מורים - תלמידים

1.               כבוד הדדי בין מורים תלמידים הוא אחד היסודות החשובים ביותר בעבודתה של הישיבה. יחסים אלה יהיו מושתתים על אמון הדדי.

2.               איסור מוחלט חל על כל שימוש במילות גנאי, בדיבורים או בתנועות יד או העווית פנים שיש בהם כדי להעליב, תלמיד אשר יעבור על כך ייענש בחומרה עפ"י החלטת ההנהלה.

3.               כל תלמיד מוזמן לפנות בכל בעיה לימודית, חברתית או אחרת לר"מ, לראש הישיבה, ליועצת, ולמדריך.

4.               ראש הישיבה ישמח לשמוע כל תלמיד, אך תחילה על התלמיד למצות את בעייתו עם הר"מ.

5.               על תלמידים חל איסור מוחלט להיכנס לחדר מורים ולמזכירות ללא אישור.

6.               חל איסור קריאה בשם פרטי של המורה.

7.               התלמידים יעמדו כאשר מורה נכנס לכיתה.      ז. היחס לרכוש וטיפוח הסביבה

1.               רכוש הישיבה הוא רכוש כולנו, והרי כבר ציוותה אותנו התורה "בל תשחית", אנו רואים בציווי זה חלק בלתי נפרד מחינוכנו.

               תלמיד אשר ימצא משחית רכוש חברו או רכוש ביה"ס ינקטו כנגדו אמצעי ענישה חמורים.

2.               ניקיון ולכלוך – גם דברים אלה שייכים למידות, ולכן לא ילמד מורה בכיתה עד שתנוקה לחלוטין.

בסוף השעה האחרונה יורמו כל הכיסאות וינוקה הלכלוך הגדול.

שולחנות: תיערך בדיקת ניקיונות של השולחנות פעם בחודש, כיתה שהשולחנות בה ילוכלכו, תנקה אותם בזמן שיעור חינוך עם המחנך.

3.               נקיון המבנה והחצר באחריות התלמידים, תלמיד אשר ימצא מלכלך את מבנה הישיבה או את החצר ייענש בעונש חינוכי הקשור לניקיון.

4.               תורנות ניקיון מגרש הספורט תחול על כל כיתה, יהיה סבב בין הכיתות לתורנות ניקיון המגרש, תורנות ושעה תפורסם בלוח מודעות.

5.               על המחנכים למנות שני תורנים כל שבוע. מדי שבוע יתחלפו התורנים עפ"י סדר השמות ביומן.

תורני הכיתה -  בסוף כל יום יצטרכו לבדוק את מצב הכיתה מבחינת נקיון והרמת כיסאות.

6.               ספרי לימוד מתקבלים בהשאלה, על התלמידים להחזירם בסוף שנת הלימודים שלמים     ונקיים, כך שהבאים אחריהם יוכלו ליהנות מהספרים בדיוק כמותם.

המאבד ספר או משחיתו יצטרך לרכוש אחר תחתיו או לשלם את מלוא התמורה.

     

ח. הפרות משמעת

1.       הרחקת תלמיד מהכיתה ליום אחד תעשה ע"י מחנך הכיתה ועל דעת ראש הישיבה. (לאחר ידוע ההורים).

2.       הרחקת תלמיד מן הכתה מעבר ליום אחד ע"י ראש הישיבה. (לאחר ידוע הורים).

3.       התלמיד אשר ינהג באלימות כלפי חברו או מוריו, ייענש בצורה חמורה עד כדי הרחקה מהישיבה.

4.  חוצפה - תיתקל בתגובה.

               במקרה הקל – מכתב התנצלות, עונש חינוכי וכדו'.

               במקרה חמור מאוד – השעיה

               6.   ניבולי פה - יש להגיב על כל שמיעת קללה בעונש חינוכי, מתן הסבר, התנצלות וכדו', בעת  

               קללה חמורה מאוד או דבר שחוזר על עצמו תישקל אף השעיה.
ט. נוהל בחינות

1.               בוחן:

·         בוחן ייחשב יחידת לימוד אחת – בד"כ עד שני שיעורים.

·         מורה יודיע לכיתה על קיום הבוחן – במקרים חריגים מותר לעשות בוחן פתע.

·         בוחן אינו כלול במכסת הבחינות באותו שבוע.

·         תלמיד הנעדר מן הבוחן ללא סיבה מוצדקת ייחשב כאילו לא עשה את הבוחן ויקבע לו ציון נכשל.

·         תלמיד הנעדר מבוחן עם סיבה מוצדקת – באחריותו לתאם עם המורה תאריך להשלים את המבחן.

·         משך הבוחן עד 25 דקות – במקרים חריגים יכול להשתנות ע"פ שיקול דעתו של המורה.

·         לא ייערך יותר מבוחן אחד ליום ויותר משלושה בשבוע. (מדובר בבחנים שצריך ללמוד אליהם מראש).

2.               מבחן:

·        מבחן ייחשב כל חומר לימוד שיוגדר ע"י המורה, כולל חומר שלא נלמד.

·        הנהלת ביה"ס תפרסם נוהל בחינות המחייב את כולם.

·        דין הנעדר ממבחן כדין הנעדר מן הבוחן.

·        לא יתקיימו יותר משני מבחנים במקצוע אחד – בשליש/ במחצית.

·        משך המבחן עד שני שיעורים.

·        על המורה להחזיר את המבחן, בוחן, עבודה, חיבור, תוך שבועיים מיום נתינתו.

·        לוח מבחנים הוא מסגרת שלא ניתנת לשינוי. שינוי או הוספה של מבחן – רק דרך הרכז הפדגוגי.                             

·        מומלץ שביום שיש בו מבחן גדול לא יתקיים בוחן.

3.               בחינות מעבר:

·         המועצה הפדגוגית רשאית להטיל בחינת מעבר על תלמיד שהשגיו נמוכים.

·         המועצה הפדגוגית רשאית לחייב תלמיד בכתיבת עבודה במקצוע שלא חויבה בו בחינה.
1.               מרכיב הציון:

ציוני שליש/המחצית יקבעו ע"פ מבחנים, בחנים והשתתפות בכיתה הכוללת התנהגות, השתתפות בכיתה, הבאת ציוד לימודי והכנת ש.ב.  – מורה יודיע לכיתה על מרכיבי הציון.              

2.               טוהר הבחינות:

מתוך שמירה על "גניבת דעת" – תהיה הקפדה יתירה על נושא טוהר הבחינות, תלמיד אשר ייתפס בהעתקה בשעת בחינה או ניסיון להעתקה, דינו כדין נכשל, וכמו כן יטופל במלוא החומרה.

הפרת אמון אישי היא אחד הדברים החמורים ביותר בישיבה.

י. טיולים:

1.               במסגרת חיזוק הקשר לעם ולארץ, יערכו טיולים וסיורים בישיבה. הטיולים והסיורים הם זכות וחובה, ולכן לא ניתן יהיה להיעדר מטיול אלא מסיבות רפואיות או סיבה אישית מיוחדת.

2.               התנהגות התלמידים בטיול דינה כהתנהגות בין כתלי ביה"ס.

3.               ללא הודעה מוקדמת, לא יוחזר מלא הסכום אשר שולם עבור הטיול.

              

חתימת התלמיד: ______________________

חתימת הורים: ____­­­­­­­­___________________

 ​