רישום-לכיתות-א--טקסט
נווט למעלה
כניסה
שונה לאחרונה ב- 29/01/2012 15:02 על-ידי מור בוהדנה
 
מועדי רישום תלמידים לקראת שנה"ל תשע"ג- כיתות א'
 
 
לקראת רישום תלמידים שייערך בין התאריכים- 19.2.2012 יום ראשון כו' בשבט תשע"ב ועד ה-11.3.2012 (ועד בכלל) יז' באדר תשע"ב.
בין השעות 8:30-12:30 בימי ראשון גם בין השעות 16:00-18:00.
 
א. מינהל החינוך בעיריית אופקים קיבל היתר של מנהלת המחוז לקיים רישום פתוח מבוקר,
דהיינו ההורים רשאים לרשום את ילדיהם במוסדות החינוך היסודיים עפ"י בחירתם ובאישור
מינהל החינוך.
ב. רשות החינוך המקומית רשאית להודיע למנהל בית הספר על מכסת התלמידים הקטנה בין
10% עד 20% מהמספר המרבי שבית הספר יכול לקלוט בדרגת כיתה.
 ההפרש שמור לרשות החינוך המקומית לחלוקת התלמידים העודפים וביצוע העברות.
 
ג. מקום הרישום
הרישום לתלמידי כיתות א' ייעשה במינהל החינוך בלבד במועדי הרישום הנקובים לעי"ל. 
מינהל החינוך יעביר את רשימת התלמידים לבית הספר בהתאם לבקשת הרישום של 
ההורים רישום שלא יתבצע במינהל החינוך ובמזכירויות ביה"ס כמפורט להלן, לא יחשב רישום כדין
 
ד. זכאי רישום
 
1.חייבי הרישום לכיתות א' לשנת הלימודים תשע"ג הם ילדים שנולדו בין התאריכים א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) עד ל' בכסלו התשס"ז (21 בדצמבר 2006).
2.ילדים שנולדו מא' בטבת התשס"ז (22 בדצמבר 2006) יוכלו למלא טופס המיועד לגן חובה וטופס רישום לכיתה א, במידה וימצא מאוחר יותר עפ"י הקריטריונים המקובלים (המלצות הגננת, חוות דעת רפואית רלוונטית, חוות דעת של השפ"ח), כי הילד מתאים ללמוד בכיתה א' תשתמש הרשות המקומית בטופס העברה לצורך דיווח על רישום לכיתה א'.
3. הישארות ילד בן 6 בגן חובה אפשרית בתנאים:
א. הגננת ממליצה על הישארותו.
ב. המלצת הגננת חוזקה ע"י השרות הפסיכולוגי או רופא כמשמעותו לתקנה 7 לתקנת החינוך הממלכתי 1959.
 
ה.  מועדי ההעברה
 
א. מועדי העברה זהים לימי הרישום שנקבעו ע"י הרשות המקומית שבתוך מועד הרישום.
ב. רשאים ההורים לרשום את ילדם במוסד שבחרו(מ"מ, ממ"ד, מוכר שאינו רשמי), במועדי   הרישום כמצוין בסעיף א' במהלך התקופה יכולים ההורים לשנות את דעתם ולרשמו במוסד אחר, אולם רק פעם 1 במועד הרישום הנקוב בסעיף א', שינוי נוסף אם יידרש ייעשה במינהל החינוך ובאישורו בלבד ובקשת ההורים תידון בוועדת העברות המתקיימת בחודש מאי.
 
ו. פרטים נדרשים לרישום:
 
לצורך הרישום על ההורים להצטייד:
*ב-2 תעודות זהות מעודכנות. נוכחות אחד ההורים בעת הרישום הינה חובה!
*תשלום אגרת חינוך לתשע"ג תתבצע בביה"ס ובהתאם להנחיות משרד החינוך ומינהל החינוך העירוני (אפשרויות לתשלומים).
*אגרת החינוך כוללת ביטוח תאונות , חומרי מלאכה, סל תרבות, קרן קרב, אחר.
*דמי רישום בסך 100 ₪ כתנאי לרישום (סכום זה יקוזז מאגרת תשלומי הורים במידה והרישום למוסד לא שונה).
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                          בברכה,
 
                                                                                                            אבי ביתן
                                                                                                      מנהל מינהל החינוך